Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського - страница 4


^ Алексєєнко І. В. Назустріч тестам: Підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок усного іншомовного спілкування учнів початкової школи / І. В. Алексєєнко // Інозем. мови в навч. закл. – 2006. – № 2.– С. 112–116. – Бібліогр.: 6 назв.

Автор статті знайомить вчителів з раціональною формою перевірки знань з іноземної мови – тестуванням учнів молодшого шкільного віку. Розглянута методика підготовки тестового матеріалу, як важливого етапу впровадження тестового контролю усного іншомовлення для початкової школи. Особлива увага приділяється визначенню мети, завдань та формату тестів для успішного контролю рівня сформованості вмінь і навичок усного володіння іноземною мовою учнями молодших класів. 1. ^ Басай Н. “GUTEN ТAG!” – новий навчально-методичний комплект з німецької мови для другого класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2002 . – № 1/2 . – С. 142–146.


Автор знайомить вчителів німецької мови з новим навчально-методичним комплектом (НМК) “Guten Tag” (автори Н. П. Басай, Л. В. Горбач), який складається з підручника, робочого зошита та книжки для вчителя і призначений для навчання німецької мови дітей 7-8 років. НМК побудований на засадах комунікативного підходу, основною характеристикою якого є використання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування. Він допоможе молодшим школярам, під керівництвом вчителя, опанувати новий лексичний і граматичний матеріал, засвоїти чотири види мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання, письмо) та досягнути рівня комунікативної компетенції передбаченого програмою для учнів 2-го класу. 1. Басай Н. Ефективність навчального процесу визначає урок: Особливості роботи за новим НМК з німецької мови для 4 класу / Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2004. – № 3. – С. 74–84.


Стаття присвячена аналізу навчально-методичного комплекту з німецької мови Басай Н. “Guten Tag! 4” для учнів 4-го класу (3-й рік навчання). Автор акцентує увагу на важливості правильної побудови уроку німецької мови в молодшій школі для ефективного засвоєння учнями знань, розвитку їхніх здібностей та інтересів в процесі вивчення німецької мови. Визначені основні вимоги до результативності сучасного уроку німецької мови та реалізації основних дидактичних й методичних принципів виховання і розвитку молодших школярів у процесі іншомовного навчання. 1. Басай Н. Календарно-тематичне планування за підручником “Guten Tag! 3” / Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2003. – № 3. – С. 118–123.


Автором розроблено календарно-тематичне планування за підручником Басай Н. ”Guten Tag! 3”. Це планування допоможе вчителеві раціонально організувати процес навчання німецької мови та ефективно використати навчальний матеріал для успішного оволодіння учнями початкової школи іншомовним вмінням та мовленнєвим навичкам на рівні 3-го класу. 1. Басай Н. Навчально-методичний комплект “Guten Tag! 5” вчить, виховує та розвиває / Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2005 . – № 2. – С. 68–73.


Автор знайомить вчителів німецької мови з навчально-методичним комплектом “Guten Tag! 5” (підручник, робочий зошит і книжка для вчителя) для навчання учнів 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний комплект ставить за мету сформувати в учнів нові знання, закріпити й розвинути здобуті раніше вміння і навички, залучити їх до культури країни, мову якої вони вивчають та сприяти їхньому загальному і мовленнєвому розвитку, освіті та вихованню. 1. Басай Н. П. Представляємо новий НМК для 7 класу “GUTEN TAG! 7”/ Н. П. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2007. – № 4. – С. 74–85.


Автор знайомить вчителів іноземної мови з новим навчально-методичним комплектом (НМК) «Guten Tag! 7» (підручник, робочий зошит, книжка для вчителя і книжка для читання «Lesekiste-7») для навчання учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. НМК створений відповідно до чинної програми з іноземних мов і відповідає вимогам Державного освітнього стандарту. Він допоможе вчителеві іноземної мови раціонально організувати навчальний процес, підтримати інтерес учнів до предмета та створити дружні, сприятливі умови на уроці німецької мови. Автором запропоновано орієнтовне календарно-тематичне планування до НМК, що містить розподіл навчального матеріалу за тематико-ситуативним принципом. 1. Басай Н. Реалізація комунікативного підходу до навчання іноземних мов у підручнику з німецької мови “Guten Tag! 6” / Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2006. – № 5. – С. 58–71.


Автор статті знайомить вчителів німецької мови з навчально–методичним комплектом (НМК) “Guten Tag! 6”, (підручник, робочий зошит та книга для вчителя) для навчання учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (5-й рік навчання). Комплект побудований на засадах комунікативного методу і спрямований на формування комунікативної компетенції учнів. Запропоновано орієнтовне календарно-тематичне планування до НМК що містить розподіл навчального матеріалу за тематико-ситуативним принципом. 1. Карп С. Електронні навчально-методичні комплекси у навчальному процесі середньої школи / С. Карп, О. Кохан, В. Редько // Освіта. – 2003. – 15–22 жовт. (№ 47). – С. 11.


Автори розкривають проблеми створення шкільних електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) в умовах комп`ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів. Значна увага приділяється співпраці науковців Інституту педагогіки АПН України та науково-виробничим підприємством “Мальва“ по створенню ЕНМК з навчання іспанської мови учнів 2-го класу та української мови для 1-го класу. Проаналізовані комплекси допоможуть вчителям початкових класів при викладанні іншомовного навчального матеріалу в початковій школі. 1. Коваленко О. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземної мови у 5 класі 12-річної загальноосвітньої школи / О. Коваленко, В. Редько, Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2005. – № 2. – С. 9–23.


Авторами розроблені методичні рекомендації щодо навчання іноземної мови у 5-му класі сучасної 12-річної школи. Визначені мета, цілі, завдання та особливості іншомовного навчання школярів в загальноосвітніх навчальних закладах. Представлені програми з навчання іноземної мови учнів 5-го класу на рівні четвертого року навчання. 1. Петращук О. Тест і контекст: Тестовий контроль у навчанні іноземних мов з позицій різних наукових підходів / О. Петращук // Інозем. мови в навч. закл. – 2003. – № 3. –  С. 176–180. – Бібліогр.: 4 назв.


Автор знайомить вчителів з розвитком системи тестового контролю навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Розглянуті два основні періоди розвитку вітчизняної тестології – донауковий і науковий, визначені основні підходи до розробки тестів як основного інструменту перевірки та контролю знань учнів. Наголошується на необхідності розробки методики тестового контролю в різноманітних контекстах навчальної діяльності учнів з оволодіння іноземною мовою. 1. Плахотник В. Підручник з англійської мови для масових шкіл має бути технологічним / В. Плахотник // Почат. шк. – 2005. – № 8. – С. 36–40.


Автор знайомить вчителів із методологією підручника “Плахотник В. М. English”. для 2-го класу: перший рік навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Розглянута його технологічність, охарактеризовані деякі положення методики, використаної в підручнику. Значна увага приділяється формуванню мовних навичок і комунікативних умінь учнів на уроках англійської мови в початковій школі. Показана якість підручника в рамках свідомо-порівняльного методу навчання іноземних мов. 1. Плахотник В. М. Цей підручник самодостатній / В. М. Плахотник // English language & culture weekly. – 2002. – Серп. (№ 29/32). – С. 5–7.


Автор знайомить вчителів з підручником англійської мови для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, що є складовою навчально-методичного комплекту (підручник, методичний посібник ”Навчання англійській мові в 2 класі” та робочий зошит-прописи). Підручник кольоровий, технологічний, самодостатній, зрозумілий як для учня, так і для його батьків. Він може використовуватись незалежно від інших компонентів навчально-методичного комплекту і допоможе вчителеві забезпечити нормальний хід навчального процесу. 1. Редько В. ¡ BIENVENIDA AL ESPAŇOL! або Дорогу подолає той, хто йде! / В. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2003. – № 3. – С. 148–151.


Автором статті надається побіжний порівняльний аналіз стану вивчення іноземної мови з другого класу як загальноосвітнього предмета в Україні та за кордоном. Звертається увага на проблему створення ефективного підручника з іноземної мови, який був би універсальним для всіх умов навчання і задовільняв би всі верстви педагогічної громадськості. Проведений аналіз навчально-методичного комплекту (НМК) “HOLA-3” (автори В. Г. Редько, О. Г. Іващенко) доводить, що НМК побудований на засадах комунікативно орієнтованого підходу та призначений для формування в учнів 3-го класу умінь і навичок спілкування іспанською мовою у межах визначеної тематики і мовного матеріалу. 1. Редько В. Вивчаємо другу іноземну!: Методичні рекомендації / В. Редько, Н. Басай // Інозем. мови в навч. закл. – 2005. – № 1. – С. 62–66.


Авторами розроблені методичні рекомендації з методики вивчення другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Визначені основні цілі, завдання та особливості такого навчання, обгрунтовані основні принципи та засоби оволодіння мовним матеріалом, а також контролю навчальних досягнень учнів. 1. Редько В. Г. Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту електронних підручників з іноземних мов для середньої школи / В. Г. Редько, С. І. Карп, О. В. Кохан // Комп’ют. у шк. та сім’ї. – 2004. – № 2. – С. 7–10.


Автор статті знайомить вчителів з комп’ютеризацією процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, взагалі, та використанням комп’ютерних засобів в навчанні іноземних мов, зокрема. Основна увага приділяється електронним підручникам та посібникам, які мають створюватись на високому науковому рівні й повністю відповідати певній галузі знань. Детально проаналізований електронний навчально-методичний комплект з іспанської мови “HOLA-2” для учнів 2-го класу надасть вчителеві нові можливості в організації навчального процесу, а учню допоможе розвинути власні творчі здібності. 1. Редько В. Комп’ютерне забезпечення процесу навчання іноземних мов / В. Редько // Інф-ка (ШС). – 2004. – Серп. (№ 31/32). – С. 25–26.Автор знайомить з комп’ютеризацією процесу навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах та історією розвитку електронних навчально-методичних комплектів як перспективного засобу навчання. Звертається увага на розробку науково-теоретичних засад підготовки змісту і структури електронних навчально-методичних комплектів для навчання іноземних мов у середній школі. 1. Редько В. Молодші школярі... Які вони?: Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей / В. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2003. – № 1. – С. 22–30.


Автор розкриває психологічні, фізіологічні, розумові та вікові особливості навчання дітей молодшого шкільного віку і надає певні орієнтири вчителям для успішної організації процесу навчання іноземної мови молодших школярів. Звертається увага на необхідності використання на уроках іноземної мови наочності, що є одним із основоположних принципів у навчанні мови і мовлення на початковому етапі та побудуві процесу навчання на основі рольових і рухливих ігор. Це допоможе вчителеві ефективно і раціонально організувати навчальний процес та на достатньо-науковому рівні здійснювати планування уроків і реально прогнозувати результати діяльності відповідно до умов навчання. 1. Редько В. Г. Навчати малюків з радістю допоможе кожному вчителеві новий навчально-методичний посібник “Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи“ / В. Г. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2006. – № 5. – С. 122–124.


Автор розкриває зміст нового навчально-методичного посібника, який надає вчителеві іноземної мови дидактико-методичну підтримку в раціональній організації процесу навчання учнів початкової школи і допомогає йому чіткіше зрозуміти основні тенденції розвитку сучасної методики навчання іноземних мов. 1. Редько В. Новітні педагогічні технології – у практику школи: Навчальний курс “Країнознавство” – на електронному диску / В. Редько, О. Кохан, Л. Калініна та ін. // Інозем мови в навч. закл. – 2007. – № 1. – С. 112–117.


В статті висвітлюються проблеми змісту навчання шкільних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, взагалі, та зміст навчання іноземних мов, зокрема, в умовах виходу України до європейського та світового простору. Наголошується на необхідності використання нових педагогічних технологій у процесі навчання іноземних мов у сучасній середній школі. Авторами представлений новий програмний навчальний засіб з курсу ”Країнознавство” для учнів 10-11-х класів, які оволодівають англійською мовою у спеціалізованих школах і мають на меті не тільки розширити діапазон своїх знань про країну, мову якої вони вивчають, а й удосконалити сформовані уміння й навички з англійської мови.


70. Редько В. Нововолинська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум: творчий симбіоз науки і шкільної практики / В. Редько, О. Кохан, Н. Купчик та ін. // Інозем. мови в навч. закл. – 2006. – № 1. – С. 114–115.


Автори висвітлюють співпрацю між Лабораторією навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України, Інститутом педагогічних інформаційних технологій та Нововолинською спеціалізованою школою №1–колегіумом, як експерементальним майданчиком лабораторії. Творчий симбіоз науки і шкільної практики здійснює апробацію нових навчальних підручників, електронних засобів навчання та програм з іноземних мов для ефективної науково-практичної співпраці. Це допоможе стати передумовою успішного виконання поставлених завдань у навчально-виховному процесі сучасної середньої школи. 1. Редько В. Г. Підручник є творчим надбанням автора / В. Г. Редько // English language & culture weekly. – 2002. – Серп. (№ 29/32). – С. 16.


Автор статті знайомить вчителів з навчально-методичним комплектом з іспанської мови “HOLA-2” (підручник, робочий зошит та передбачається створення методичного посібника для вчителів “Навчання іспанської мови у початковій школі”) для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник відповідає вимогам чинної програми. Він сконструйований на засадах комунікативно-орієнтованого підходу до вивчення іноземної мови, відповідно до вікових, психологічних особливостей та інтересів учнів 2-го класу. Робочий зошит повністю відповідає змісту підручника та забезпечує формування і вдосконалення графічних, орфографічних, лексичних і граматичних навичок учнів. Увесь комплект є ефективним засобом навчання учнів іспанської мови на комунікативно достатньому рівні у межах окресленої тематики і мовного матеріалу.


 1. Редько В. Г. Прощавай, літо! Добрий день, “HOLA-4“!: Методичний коментар та поурочна розробка теми з нового НМК для вивчення іспанської мови у 4 класі / В. Г. Редько, О. Г. Іващенко // Інозем. мови в навч. закл. – 2004. – № 3. – С. 103–110.


Розроблений авторами методичний коментар до навчально-методичного комплекту (НМК) “HOLA-4“ знайомить вчителів зі структурою та обсягом мовного і мовленнєвого матеріалу, що допоможе сформувати в учнів 4-го класу вміння й навички спілкуватися в усному та писемному мовленні. Запропонована поурочна розробка з теми “Прощавай, літо“, яка забезпечить школярів достатнім рівнем умінь і навичок іспаномовного спілкування в межах зазначеної теми. 1. Редько В. Разом з “HOLA-2” – до справжнього знання: Рекомендації вчителям іспанської мови / В. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2003. – № 1. – С. 170–173.


Автором розроблені методичні рекомендації з методики навчання іспанської мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Розкриті особливості навчання учнів молодшого шкільного віку. Навчально-методичний комплект (НМК) “HOLA-2” (підручник, робочий зошит) містить необхідний обсяг мовних і мовленнєвих одиниць та є достатнім для організації усного і писемного спілкування учнів початкових класів у межах визначених тем. Вправи і завдання підручника дають учням 2-го класу можливість оволодіти іспанською мовою на елементарному комунікативному рівні, відповідно до обсягу навчального матеріалу, необхідного для першого року вивчення іспанської мови. 1. Редько В. Сучасний шкільний підручник іноземної мови як засіб міжкультурного спілкування: До проблеми ефективного використання підручника у навчальному процесі / В. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2002. – № 1/2. – С. 68–73.


Автор висвітлює проблеми ефективного використання підручника іноземної мови як основного засобу навчання учнів в умовах оновлення змісту освіти та входження вітчизняної середньої школи в ХХІ століття. Розглядаються дидактичні та методичні умови ефективної організації роботи вчителя та учнів з підручником на уроці іноземної мови. 1. Редько В. Г. Фактори впливу на функціонування сучасної системи навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі / В. Г. Редько // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 3/4. – С.43–50. – Бібліогр.: 5 назв.


Автором розглядається сукупність факторів впливу на функціонування сучасної системи навчання іноземних мов у загальноосвітньому навчальному закладі, які впливають на успішність/неуспішність певної системи навчання для об’єктивного аналізу та оцінювання. В ході аналізу відповідної наукової літератури та власного педагогічного і наукового досвіду розкриваються ряд причин, що заважають учням опанувати іноземну мову на достатньому рівні в сучасній середній школі та зазначаються важливість вибору ефективних методів і засобів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладів України. 1. Редько В. «HOLA-7» – наступний крок до оволодіння іспанською / В. Редько, В. Береславська // Інозем. мови в навч. закл. – 2007. – № 4. – С. 114–118.


Автор статті знайомить вчителів іноземної мови з новим підручником з іспанської мови “HOLA. ESPAŇOL-7”, створеним відповідно до чинної програми з іноземних мов на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання іспанської мови у 7-му класі загальносвітніх навчальних закладів. 1. Редько В. Хочете оволодіти іспанською? Скористайтеся електронним навчально-методичним комплектом “HOLA-2” / В. Редько, О. Кохан // Освіта. – 2003. – 29 жовт.–5 листоп. (№ 49). – С. 6.


Авторами розроблена концепція електронного навчально-методичного комплекту для навчання іспанської мови учнів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Надається аналіз комплекту, структурованого за тематичним принципом, який сприяє формуванню в учнів іспаномовних умінь і навичок та надає вчителю можливість ефективно організувати процес навчання іспанської мови в умовах комп`ютеризації шкіл. За аналогічною концепцією передбачається підготовка електронних навчально-методичних комплектів з німецької та англійської мов. 1. Редько В. Яким бути шкільному підручнику з іноземної мови?: Об’єкти та критерії оцінювання шкільних підручників з іноземних мов / В. Редько // Інозем. мови в навч. закл. – 2007. – № 1. – С. 75–83. – Бібліогр.: 8 назв.


Автор статті розглядає проблеми оцінювання шкільних підручників з іноземних мов як основних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. На основі аналізу зарубіжних і вітчизняних публікацій визначаються основні об’єкти та критерії експертного оцінювання шкільних підручників з іноземних мов.


Збірники наукових праць, матеріалів

конференцій, семінарів


 1. ^ Алєксєєнко І. В. Дидактичні умови відбору дотестових завдань для контролю рівня сформованості вмінь і навичок іншомовної усномовленнєвої компетенції / І. В. Алєксєєнко // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф., 3–4 квіт. 2006 р. – К.: Пед. думка, 2006. – Ч. І. – С. 93–94.


Автор знайомить вчителів іноземних мов з тестуванням рівня успішності учнів, як одним із найефективніших засобів контролю знань. Тестування, за останній час, набуло великої актуальності завдяки своїй практичності, надійності, валідності та економічності. Визначені дидактичні умови відбору дотестових завдань для контролю рівня сформованості вмінь і навичок іншомовної усномовленнєвої компетенції учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


80. ^ Алєксєєнко І. В. Особливості організації та проведення тестового контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи / І. В. Алєксєєнко // Пріоритетні напрями навчання іноземних мов учнів початкової школи відповідно до комунікативного підходу до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: Матеріали наук.-метод. семінару, 23 лют. 2007 р. – Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – С. 26–32. – Бібліогр.: 6 назв.


Автором висвітлюються особливості розробки тестів для молодших школярів з урахуванням їх вікових особливостей, соціальної та ігрової діяльності. Представлені методики проведення тестового контролю з іноземної мови для учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Рекомендовано проведення тестового контролю рівня сформованності іншомовної комунікативної компетенції учнів початкової школи у звичній атмосфері та знайомому оточенні. 1. ^ Басай Н. П. Електронний навчально-методичний комплект з німецької мови для 2 класу / Н. П. Басай // Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти: Зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 груд. 2003 р. – Кам’янець-Поділ., 2004. – С. 78–79. – Бібліогр.: 5 назв.


Автор статті знайомить вчителів іноземних мов з новим електронним навчально-методичним комплектом (ЕНМК) з німецької мови для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Розкриті основні принципи та вимоги щодо розробки ЕНМК з німецької мови як засобу індивідуалізації, інтерактивного методу навчання і ефективного контролю за навчальною діяльністю учнів початкової школи. 1. Басай Н. П. Навчання говоріння учнів 5 класів за допомогою навчально-методичного комплекту “GUTEN TAG! 5.” / Н. П. Басай // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф., 3–4 квіт. 2006 р. – К.: Пед. думка, 2006. – Ч. І. – С. 92–93.


Автор зазначає, що навчання іншомовному спілкуванню учнів 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою навчально-методичного комплекту з німецької мови “Guten Tag! 5” відбувається з використанням різних мовленнєвих ситуацій і рольових ігор. Дидактичний матеріал дозволить учителям раціоналізувати і оптимізувати навчальний процес та забезпечити формування в учнів умінь і навичок усномовленнєвого спілкування. 1. ^ Петращук О. П. Відбір навчального матеріалу для складання контрольних завдань / О. П. Петращук // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф.,
  30–31берез. 2005р. – К.: Пед. думка, 2005 . – Ч. І. – С. 65–66.


В статті розглядається необхідність відбору навчального матеріалу для складання контрольних завдань з іноземної мови у сучасних середніх навчальних закладах. Автор зазначає, що контрольні завдання розробляються в межах тематики навчального матеріалу і відповідно до мовного та мовленнєвого мінімуму, засвоєного учнями в процесі навчання іноземної мови. 1. Плахотник В. М. Організація навчального матеріалу в підручниках з іноземних мов / В. М. Плахотник // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф.,
  3–4 квіт. 2006 р. – К.: Пед. думка, 2006. – Ч. І. – С. 91–92.


Автором висвітлюються недоліки тематичного принципу організації навчального матеріалу в підручниках з іноземних мов у середній загальноосвітній школі. Пропонується використання тематико-ситуативного підходу як форми організації діалогічного мовлення, що допоможе забезпечити засвоєння учнями навчального матеріалу та ефективно проявить себе при тематичному і підсумковому оцінюванні знань. 1. Плахотник В. М. Підсумкові уроки англійської мови в початковій школі / В. М. Плахотник // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф., 30–31 берез. 2005р. – К.: Пед. думка, 2005. – Ч. І. – С. 64–65.


Автор наголошує на важливості проведення підсумкових уроків з іноземної мови в початковій школі для кращого закріплення вивченого матеріалу, зміцнення знань, умінь і навичок учнів та полегшення переходу учнів початкової школи до навчання іноземної мови у 5-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.


86. ^ Прокопчук М. М. Система вправ для навчання читання: англійська як друга іноземна / М. М. Прокопчук //Пріоритетні напрями навчання іноземних мов учнів початкової школи відповідно до комунікативного підходу до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: Матеріали наук.-метод. семінару, 23 лют. 2007 р. – Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – С. 17–25. – Бібліогр.: 6 назв.


Автор виокремлює лінгвістичні та психологічні особливості для успішного оволодіння учнями англійською мовою як другою іноземною. Подана система вправ для формування навичок читання, що враховує об’єктивні та суб’єктивні умови навчання другої іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 1. Редько В. Г. Дидактико-методичні засади конструювання змісту підручника HOLA-5. Espaňol / В. Г. Редько // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф.,
  3–4 квіт. 2006р. – К.: Пед. думка, 2006. – Ч. І. – С. 90–91.


Автор знайомить зі змістом і структурою підручника іспанської мови “HOLA-5. Еspaňol”, створеного відповідно до чинної програми на засадах комунікативно-когнітивного та особистісно орієнтованого підходів до навчання іноземної мови. Підручник забезпечує розвиток пізнавального інтересу учнів, збагачує їхній мовний запас та допомагає оволодіти різноманітними функціями лексичних і граматичних одиниць у мовленні на рівні, визначеному для четвертого року вивчення іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах. 1. ^ Редько В. Г. Дидактико-методичні принципи формування змісту електронних навчально-методичних комплектів з іноземних мов / В. Г. Редько, С. І. Карп, О. В. Кохан та ін. // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Пед. думка, 2006. – Вип. 6. – С. 51–56. – Бібліогр.: 5 назв.


Автором представлені результати наукових досліджень з проблеми формування змісту електронних навчально-методичних комплектів для навчання іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах. Розкриті дидактичні і методичні принципи вибору і структурування навчального матеріалу в змісті цих комплектів. 1. ^ Редько В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько // Професіоналізм викладача вищої школи: Освітні технології: Зб. ст. до міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв: ІЛІОН, 2004. – С. 53–60.Автор статті досліджує проблеми підготовки сучасного викладача іноземної мови в умовах входження України до європейського та світового простору. Звертається увага на роль вчителя у процесі навчання іноземної мови, на його вміння моделювати навчальний процес відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики, а також на необхідність адекватно співвідносити форми та способи своєї діяльності з концептуальною позицією авторів різних підручників. Наголошується на необхідності забезпечувати студентів вищих навчальних закладів базовим і достатнім обсягом професійних знань, умінь і навичок, розвивати відповідні мотиви щодо ефективного виконання обраної ними професійної діяльності та формувати переконання в соціальній значущості професії вчителя іноземної мови. 1. Редько В. Г. Електронний навчально-методичний комплект з іспанської мови “HOLA-2” / В. Г. Редько, С. І. Карп // Пед. науки: Зб. наук. пр. – Херсон: Херсон. держ. ун-т, 2004. – Вип. 36. – С. 118–124.


Автор знайомить вчителів іноземної мови з новим електронним навчально-методичним комплектом (ЕНМК) з іспанської мови для 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. Вправи та ігрові завдання нового ЕНМК, дидактично доцільні, відповідають віковим особливостям учнів та їхнім інтересам і забезпечують ефективність навчального процесу з іноземної мови. На основі концептуальних положень передбачається підготовка ЕНМК з німецької, англійської та французької мов, що дозволить раціоналізувати і оптимізувати навчальний процес та забезпечить успішне оволодіння учнями іноземною мовою. 1. ^ Редько В. Г. Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов / В. Г. Редько, О. В. Кохан // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир: Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, 2004. – Вип. 19. – С. 208–212.


Авторами розглянуті лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України, які повинні створюватись на високому науковому і методичному рівнях, повністю відповідати певній галузі знань та сприяти формуванню відповідного рівня сформованності вмінь і навичок учнів, передбачених навчальною програмою для певного класу та етапу навчання. Представлений аналіз ЕНМК (електронний підручник та методичні рекомендації щодо його використання) для учнів 2-го класу допоможе вчителям іспанської мови сформувати у школярів мінімальний рівень комунікативної компетенції у межах навчального матеріалу, визначеного шкільною програмою для першого року оволодіння іноземною мовою. 1. ^ Редько В. Г. Об’єкти експертної оцінки шкільного підручника іноземної мови / В. Г. Редько // Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України: Зб. доп. Всеукр. наук.-практ. семінару методистів інозем. мов ін-тів післядиплом. освіти. – Запоріжжя: Прем’єра, 2002. – С. 29–31.


Автором визначені параметри, що підлягають загальнодидактичним і спеціальним (методичним) критеріям оцінювання шкільного підручника з іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах. 1. ^ Редько В. Г. Одиниці навчання іншомовного спілкування у контексті комунікативно орієнтованого підходу / В. Г. Редько // Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. пр. – К. – Житомир: ЖДПУ, 2002. – С. 198–204. – Бібліогр.: 9 назв.


Автором статті аналізуються одиниці іншомовного спілкування за комунікативно орієнтованим підходом. Надаються визначення і характеризуються складові таких одиниць. Звертається увага на особливість використання комунікативного підходу до навчання іноземної мови в сучасній середній школі. Розглядається вибір основної одиниці навчання іншомовного спілкування, обгрунтовуються форми взаємодії вчителя і учнів, що забезпечує успішний процес оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування.


94. ^ Редько В. Г. Педагогічні та соціальні передумови оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування / В. Г. Редько // Пріоритетні напрями навчання іноземних мов учнів початкової школи відповідно до комунікативного підходу до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: Матеріали наук.-метод. семінару, 23 лют. 2007 р. – Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2007. – С. 3–11. – Бібліогр.: 12 назв.

Автором аналізуються сучасні підходи до навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах, розглядаються дидактико-методичні положення, що слугують методологічними засадами для визначення системи вправ і завдань для підручників з іноземної мови. Визначені особливості процесу іншомовного навчання учнів в сучасній середній школі та охарактеризовані принципи конструювання змісту шкільних підручників з іноземної мови. 1. ^ Редько В. Г. Професійна майстерність учителя іноземної мови у раціональному використанні підручника як умова ефективності навчального процесу / В. Г. Редько // Впровадження нових технологій та наукових розробок у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах України: Зб. доп. Всеукр. наук.-практ. семінару методистів інозем. мов ін-тів післядиплом. освіти. – Запоріжжя: Прем’єра, 2002. – С. 32–38.


Автор розглядає готовність учителя іноземної мови до використання підручника як основного засобу навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Визначені основні професійні вміння вчителя до організації ефективного навчання іноземної мови в сучасній середній школі. Наголошується на ролі підручника іноземної мови як засобу навчання та механізму моделювання іншомовного процесу, відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики. 1. Редько В. Г. Сучасний шкільний підручник іноземної мови у контексті процесу оновлення змісту освіти / В. Г. Редько // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. пр. – К.: Пед. думка, 2002. – Вип. 3. – С. 74–78.


Автор розкриває проблему конструювання підручників як ефективних механізмів реалізації змісту освіти і основних засобів навчання в умовах активізації міжнародних зв’зків у різних сферах життя та виходу України до європейського та світового простору. Розглядаються проблеми створення інтегрованого підручника іноземної мови як засобу навчання та формування в учнів мовної, мовленнєвої та соціокультурної комунікативної компетенції. Визначені основні характеристики сучасного інтегрованого підручника іноземної мови, які відповідають сучасному змісту шкільної освіти та рівню міжнародної інтеграції суспільства. 1. ^ Редько В. Г. Функції навчальних матеріалів у змісті сучасних шкільних підручників з іноземних мов / В. Г. Редько // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф., 30–31 берез. 2005р. – К.: Пед. думка, 2005. –
  Ч. І. – С. 66–67.


Автор аналізує функції навчальних матеріалів у змісті сучасних шкільних підручників з іноземних мов. Ці функції представлені у вигляді схеми, що дає можливість чітко сприймати і ефективно використовувати їх учителями в організації процесу навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.


Наукова школа лабораторії

(захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук) 1. Ананьєва Н. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності полілінгвістичної гімназії: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Надія Василівна Ананьєва; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2007. – 197 арк. – Бібліогр.: с. 194–196.


Дисертація присвячена теоретичному обгрунтуванню організаційно-педагогічних засад полілінгвістичної гімназії та їх практичному запровадженню. Визначено організаційні засади та педагогічні умови діяльності полілінгвістичної (багатомовної) гімназії в полікультурному середовищі. Висвітлено положення, що є важливими для оцінювання рівня полілінгвістичного і полікультурного розвитку учнів; обгрунтовано критерії і показники формування належного середовища в гімназії та виокремлено основні якості випускника полілінгвістичної гімназії.


99. Базуріна В. М. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Валентина Михайлівна Базуріна; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2006. – 213 арк. – Бібліогр.: с. 208–211.

У дисертації досліджуються шляхи підготовки вчителів сучасних іноземних мов у Великій Британії. Розглядаються зміст, форми і способи підготовки, навчальні плани і програми коледжів, університетів та інститутів вищої освіти, що готують учителів іноземних мов. Досліджуються форми фахового удосконалення вчителів іноземних мов як компонента системи формування високопрофесійного педагога. Акцентується увага на тих позитивних ідеях, які можуть бути використані у підготовці вчителів іноземних мов в Україні. 1. Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англійської фахової лексики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Валентина Дмитрівна Борщовецька; Наук. кер. – д-р пед. наук, проф. Петращук О. П. – К., 2004. – 210 арк.– Бібліогр.: с. 205–208.


Дисертацію присвячено розробці системи навчання студентів економічних спеціальностей фахової лексики англійського мовлення. Визначено зміст навчання на рівні спецкурсу з ділової мови із урахуванням експериментального навчального матеріалу. Розроблено систему вправ, спрямованих на засвоєння словника-мінімуму найуживанішої професійної лексики і формування у студентів навичок і вмінь складати основні типи документів. Сформовано основні методичні основи керівництва навчальною діяльністю студентів-економістів, метою якого є оволодіння професійним спілкуванням іноземною мовою.


101. Волченко О. М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ольга Михайлівна Волченко; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2006. – 229 арк. – Бібліогр.: с. 225–227.


Дисертація присвячена проблемі формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов як інтегруючого компонента їхньої професійної компетентності. Теоретично обґрунтована модель комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов і визначені її компоненти. За результатами аналізу даної проблеми розроблена та впроваджена у практику вищих педагогічних навчальних закладів модель формування комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземних мов, яка визначає мету, педагогічні умови, етапи, форми та методи реалізації професійної комунікативної підготовки.


 1. Воробйова І. А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Ірина Анатоліївна Воробйова; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2003. – 240 арк. – Бібліогр.: с. 236–238.


Дисертація присвячена проблемі формування соціокультурної компетенції учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл у процесі навчання іноземної мови. Теоретично обгрунтовано сутність і структуру соціокультурної компетенції. Визначені зміст і роль складових соціокультурної компетенції у системі навчання іноземних мов. Проведений аналіз програм і підручників шкільних предметів гуманітарного та природничого циклів і систематизовано навчальний матеріал країнознавчого характеру (на прикладі Великої Британії). Обгрунтований зміст міжпредметних зв’язків навчального предмета «Іноземна мова» та їх роль у формуванні соціокультурної компетенції старшокласників. Розроблена багаторівнева педагогічна модель процесу формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи на основі комунікативно-діяльнісного підходу та експериментально апробовано її ефективність. 1. Галицька М. М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Майя Михайлівна Галицька; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2007. – 247 арк. – Бібліогр.: с. 241–244.Дисертацію присвячено проблемі формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму до іншомовного спілкування. Розкрито зміст структурних компонентів готовності студентів до іншомовного спілкування, а саме: комунікативно-мотиваційного, змістового, процесуального та самооцінного компонентів. Розроблено та обґрунтовано педагогічну технологію формування готовності до іншомовного спілкування, яка визначає зміст, форми, методи, засоби та педагогічні умови формування готовності до іншомовного спілкування. Розкрито методику формувального експерименту та його результати. 1. Гембарук А. С. Дидактичне моделювання змісту навчання педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Алла Степанівна Гембарук; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г.– К., 2005. – 225 арк. – Бібліогр.: с. 220–223.

У дисертації досліджено проблему моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Визначено та обґрунтовано компоненти змісту навчання іноземної мови та принципи його конструювання. Проаналізовано сучасний стан організації навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета в означених типах навчальних закладів та визначено вихідний рівень оволодіння іноземною мовою студентів першого курсу. Здійснено аналіз чинної програми та підручників на предмет відповідності їх змісту сучасним вимогам освіти. Запропоновано дидактичну модель змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 1. Гульпа Л. Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки:
  Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Людмила Юліївна Гульпа; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2007. – 234 арк. – Бібліогр.: с. 229–232.


У дисертації досліджено розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки. Виявлено особливості угорської національної моделі іншомовної освіти та охарактеризовано основні стратегічні документи, що сприяли її реалізації. У контексті розглянутих тенденцій розвитку іншомовної освіти конкретизовано особливості формування її змісту та засобів реалізації в середніх навчальних закладах Угорської Республіки і доведено, що вони розвиваються в неподільному взаємозв’язку з європейськими традиціями. 1. Ольшанський Д. В. Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Дмитро Валентинович Ольшанський; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2002. – 221 арк. – Бібліогр.: с. 215–218.


У дисертації визначена та обгрунтована дидактична доцільність використання коміксів як ефективного засобу навчання іноземних мов та мовлення учнів початкової школи. Досліджена історія та здійснений аналіз особистостей коміксу як пізнавально-розважального жанру і як засобу навчання іноземних мов. Визначені та теоретично обгрунтовані дидактичні умови використання коміксу у навчанні іноземних мов учнів молодшого шкільного віку. Запропонована модель навчальної діяльності для формування в учнів початкової школи іншомовних мовленнєвих умінь з використанням коміксів, підібрані сюжети з урахуванням сфери інтересів молодших школярів, проведений відбір вправ та завдань на основі форми та змісту коміксу. Підтверджена ефективність формування у молодших школярів умінь іншомовної комунікації з використанням коміксів за визначених дидактичних умов. 1. Осідак В. В. Комплексний контроль рівня сформованності англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Вікторія Василівна Осідак; Наук. кер. – д-р пед. наук, проф. Петращук О. П. – К., 2004. – 210 арк. – Бібліогр.: с. 205–208.


Дисертацію присвячено проблемі організації комплексного контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції студентів першого курсу вищого мовного навчального закладу на заняттях з курсу “Практика усного і писемного мовлення”. У роботі теоретично обгрунтовано і практично розроблено методики організації контролю англомовної граматичної компетенції. Уточнено цілі, функції, види та форми комплексного контролю. Обгрунтовано ситуативно-функціональний підхід до організації граматичного матеріалу для контрольних завдань. Сформульовано методичні рекомендації щодо організації комплексного контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції студентів вищих мовних навчальних закладів. 1. Скуратівська Г. С. Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Галина Степанівна Скуратівська; Наук. кер. – д-р пед. наук, проф. Плахотник В. М. – К., 2002. – 223 арк. – Бібліогр.: с. 217–220.


Дисертацію присвячено розробці системи навчання студентів фінансово-економічних спеціальностей писемного англійського професійного мовлення. Визначено зміст навчання на рівні спецкурсу з ділової мови із урахуванням експериментального навчального матеріалу. Укладено англо-український словник-мінімум економічних термінів, розроблено систему вправ, спрямовану на засвоєння словника-мінімуму найуживанішої професійної лексики і формування у студентів навичок і вмінь складати основні типи документів. Сформовано основні методичні основи керівництва навчальною діяльністю студентів-економістів, метою якого є оволодіння професійним спілкуванням іноземною мовою. 1. Соколовська С. В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Світлана Володимирівна Соколовська; Наук. кер. – канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб. Редько В. Г. – К., 2005. – 234 арк. – Бібліогр.: с. 225–228.


У дисертації розкриті педагогічні засади особистісно орієнтованого навчання іноземної мови дошкільників та розглянуті питання змісту й організації в дошкільних навчальних закладах особистісно орієнтованого підходу у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя. Здійснений аналіз основних освітніх тенденцій, що зумовлюють специфіку формування у дошкільників мовленнєвої діяльності іноземною мовою. Розкриті особливості мовленнєвого розвитку дошкільників у контексті навчання їх іноземної мови і визначено шостий рік життя як сприятливий в оволодінні іншомовним спілкуванням. Обґрунтовані методи і прийоми особистісно орієнтованого навчання та здійснено експериментальну перевірку ефективності пропонованої системи навчання як засобу розвитку в дошкільників мовленнєвої діяльності та їхніх особистісних якостей.


^ ДОПОМІЖНІ ПОКАЖЧИКИ


Іменний покажчик


У анотованому бібліографічному покажчику наведені прізвища всіх осіб, причетних до створення опублікованних праць. Після деяких позицій у круглих дужках (з поміткою “Наук. кер.”) зазначені дисертації, науковим керівником яких є зазначений вчений. Без позначок наведені позиції, під якими виступають автори творів.


^ Алексєєнко І. В. 51, 79, 80

Басай Н. П. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 52, 53, 54, 55, 56,

57, 81, 82


Карп С. 58

Коваленко О. 59

Кучма М. О. 18


Петращук О. 60, 83; 100, 107 (наук. кер.)

Плахотник В. М. 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 41, 61, 62, 84, 85;

108 (наук. кер.)

Полонська Т. К. 27

Прокопчук М. М. 86


Редько В. Г. 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,

87, 88,89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 109 (наук. кер.)


ЗМІСТ


Від упорядників………………………………………………………4


Інноваційна діяльність лабораторії............................................6


Монографії……………………………………………….…………....9


Підручники. Навчально-методичні посібники………………………9


Концепції. Програми………………………………………………....21


Методичні рекомендації. Статті..........................................................24


Збірники наукових праць, матеріалів,

конференцій, семінарів.........................................................................34


Наукова школа лабораторії (захищені

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук).....................................................................................41


^ Допоміжний апарат покажчика


Іменний покажчик.................................................................................47^ Наукові співробітникі лабораторії навчання іноземних мов ( зліва на право): 1 ряд – Полонська Т. К., канд. пед. наук; Редько В. Г., зав. лабораторії, канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб.; Петращук О. П., д-р пед. наук, проф.; Плахотник В. М., д-р пед. наук, проф.;
2 ряд – Алєксєєнко І. В., мол. наук. співроб.; Прокопчук М. М., мол. наук. співроб.; Куц О. В., інженер-програміст; Твардієвич В. В., мол. наук. співроб.; Басай Н. П. наук. співроб.;


Наукові співробітникі лабораторії навчання іноземних мов ( зліва на право): 1 ряд – Полонська Т. К., канд. пед. наук; Редько В. Г., зав. лабораторії, канд. пед. наук, доцент, старш. наук. співроб.; Плахотник В. М., д-р пед. наук, проф.; Петращук О. П., д-р пед. наук, проф.;
2 ряд – Алєксєєнко І. В., мол. наук. співроб.; Твардієвич В. В., мол. наук. співроб.;
Прокопчук М. М., мол. наук. співроб.; Басай Н. П., наук.співроб.; Куц О. В., інженер-програміст;


4107898766860392.html
4108010992648012.html
4108046874238409.html
4108088614197215.html
4108170778275309.html