Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 - страница 5

^ ДБН А.2.2-1-2003 С.19
Додаток Д (обов'язковий)

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

м.п. ______________________ м.п._____________________

(назва організації-виконавця, (назва організації-замовника,

посада ініціали, прізвище керівника, дата) посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

^ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС

Назва об’єкта ___________________________________________________________________

Генеральнийпроектувальник ______________________________________________________

Перелік співвиконавців ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Характер будівництва ____________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переоснащення та ін.)

Місцезнаходження _______________________________________________________________

(адміністративне положення, межі території майданчика (траси) будівництва

_________________________________________________________________________________________________

та їхніх варіантів)


Стадія проектування ______________________________________________________

Перелік джерел впливів ____________________________________________________

Перелік очікуваних негативних впливів _______________________________________

Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи ________


________________________________________________________________________

Вимоги до обсягу та етапів проведення ОВНС__________________________________

________________________________________________________________________

Вимоги до участі громадськості ______________________________________________

________________________________________________________________________

Додаткові вимоги* _________________________________________________________

________________________________________________________________________Порядок проведення і терміни підготовки матеріалів ОВНС _____________________________

_______________________________________________________________________________


До завдання на розроблення матеріалів ОВНС додаються Заява про наміри, генплан і ситуаційна схема району розміщення планованої діяльності.


Замовник___________ Генпроектувальник____________


____________________

* Примітка. Для об'єктів, наведених у додатку Е, додатковою вимогою може бути складання Програми виконання ОВНС.

ДБН А.2.2-1-2003 C.20

Додаток Е

(обов'язковий)

^ ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ*

(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995р.

№ 554 зі змінами від 14.02.2001 p. NQ 142)


  1. Атомна енергетика і промисловість (у тому числі видобуток і збагачення руди,

виготовлення тепловиділяючих елементів для атомних електростанцій, регене­-

рація відпрацьованого ядерного палива чи збереження, утилізація радіоактивних

відходів).

2. Біохімічне, біотехнічне і фармацевтичне виробництво.

3. Збір, обробка, зберігання, поховання, знешкодження і утилізація всіх видів про-­

мислових і побутових відходів.

4. Видобування нафти, нафтохімія і нафтопереробка (включаючи всі види продук-

топроводів), нафтобази, автозаправні станції.

5. Видобування і переробка природного газу, будівництво газосховищ.

6. Хімічна промисловість (включаючи виробництво засобів захисту рослин, стиму­

ляторів їх росту, мінеральних добрив), текстильне виробництво (з фарбуванням

тканин і обробкою їх іншими хімічними засобами).

7. Металургія (чорна і кольорова).

8. Вугільна, гірничовидобувна промисловість, видобування і переробка торфу, сап-­

ропелю.

9. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових

речовин і ракетного палива.

10.Виробництво електроенергії і тепла на базі органічного палива.

11. Промисловість будівельних матеріалів (виробництво цементу, асфальтобетону,

азбесту, скла).

12. Целюлозно-паперова промисловість.

13. Деревообробна промисловість (хімічна переробка деревини, виробництво дерев-

ностружкових і деревноволокнистых плит тощо з використанням синтетичних

смол, консервування деревини просочуванням).

14. Машинобудування і металообробка (з литтям із чавуну, сталі, кольорових

металів і хімічною обробкою).

15. Будівництво гідроенергетичних і гідротехнічних споруд і меліоративних систем,

включаючи хвостосховища і шламонакопичувачі.

16. Будівництво аеропортів, залізничних вузлів і вокзалів, автовокзалів, річкових і

морських портів, залізничних і автомобільних магістралей, метрополітенів.

17. Тваринництво (тваринницькі комплекси продуктивністю понад 5 000 голів і пта­-

хофабрики).

18. Виробництво харчових продуктів (м'ясокомбінати, молокозаводи, цукрозаводи,

спиртозаводи

19. Обробка продуктів і переробка відходів тваринного походження (переробка

шкіри,

виготовлення клею і технічного желатину, утильзаводи).

20. Будівництво каналізаційних систем і очисних споруд.

21. Будівництво водозаборів поверхневих і підземних вод для централізованих

систем водопостачання населених пунктів, водозабезпечення меліоративних

систем, ок­ремих промислових підприємств; будівництво водозаборів міне-

ральних вод.

22. Об'єкти, що викликають транскордонний вплив і обумовлені міжнародними кон-­

венціями і директивами.

_______________

* Примітка. А також крім зазначених Постановою Кабінету Міністрів України видів діяльності й об'єктів, всі виробництва і об'єкти І, II та III класу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до "Державних санітарних правил об'єктів планування та забудови населених пунктів".
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.21
ЗМІСТ

_______________________________________________________________________


с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ............................. 1


2 СТРУКТУРА І СКЛАД РОЗДІЛУ ОВНС ...................... 4

^ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯОВНС. ..................... 4

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ І МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ)

РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ ................... 4

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ. .......... 5

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ........................... 5

Загальні вимоги ................................ 5

Клімат і мікроклімат ............................. 6

Повітряне середовище ............................ 6

Геологічне середовище ........................... 7

Водне середовище .............................. 7

Грунти ..................................... 8

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти ............... 8

^ ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ . .......................... 9

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ

^ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ ......................... 10

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ . .......... 10


^ 3 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ БУДІВНИЦТВІ . 11


4 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ .............. 12


5 ВИМОГИ ДО ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА . 12


Додаток А (обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ...................... 13


Додаток Б (довідковий)

^ ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ,

ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА .................................. 14


Додаток В (довідковий)

^ ВИКОНАННЯ ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

БУДІВНИЦТВА .................................. 16


Додаток Г (обов'язковий)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ............................... 18


Додаток Д (обов'язковий)

ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС .............. 19


Додаток Е (обов'язковий)

^ ПЕРЕЛІК ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ

ПІДВИЩЕНУ ЕКОЛОГІЧНУ НЕБЕЗПЕКУ .................... 20^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ


ПРОЕКТИРОВАНИЕ


СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

^ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


ДБН А.2.2-1-2003


Издание официальное

Государственный комитет Украины по строительству и архитектуре Киев 2004


РАЗРАБОТАНЫ:

Государственным головным институтом УкрНИИНТИЗ (канд. техн. наук Чунихин В.Г. - руководитель), Харьковским государственным отделением комплексных исследований и оценки воздействия на окружающую среду института УкрНИИНТИЗ (канд. геол.-мин. наук Абрамов И.Б. - ответственный исполнитель), Управлением инженерной защиты территорий и промышленной застройки Госстроя Украины (инж. КрищукА.Б., инж. Иськов В.Л., инж. Перекута Г.А.), Управлением экологического аудита, экспертизы и страхования Минэкоресурсов Украины (инж. Кали-новский С.В., инж. Матвеева Е.Ф., инж. Побоченко Л.И.);

Министерством здравоохранения (врач Ситенко М.А., врач Махнюк В.М.);

Центральной службой "Укринвестэкспертиза"

(арх. Курьято В.А., арх. Сарнацкий Ю.А. )

Научно исследовательским институтом теории и истории архитектуры и градостроительства (д-р арх. Демин Н.М., д-р биол. наук Солуха Б.В.),

Институтом гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Мар-зеева АМН Украины (д-р мед. наук Киреева И.С.).


ВНЕСЕНЫ Управлением промышленной застройки, строительства

И ПОДГОВЛЕНЫ в сложных инженерно-геологических условиях и ЧАЭС

^ К УТВЕРЖДЕНИЮ


УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Госстроя Украины от 15.12.2003 г. № 214 и

введены в действие с 01.04.2004 г.Право собственности на этот документ принадлежит государству. Воспроиз­водить, тиражировать и распространять этот документ полностью или час­тично на любых носителях информации без официального разрешения Госу­дарственного комитета Украины по строительству и архитектуре запрещено. Относительно урегулирования прав собственности обращаться в Государст­венный комитет Украины по строительству и архитектуре.


Официальный издатель нормативных документов

в области строительства и промышленности строительных материалов

Госстроя Украины

Государственное предприятие "Укрархбудінформ"

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ


Проектирование ДБН А.2.2-1-2003

Состав и содержание материалов оценки воздействий Взамен

на окружающую среду (ОВОС) при проектировании ДБН А.2.2-1-95

и строительстве предприятий, зданий и сооружений


Данные строительные нормы устанавливают порядок разработки материалов оценки воздействий на окружающую среду (ОВОС) в составе проектной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое переоснащение (далее - планируемая деятельность), основные требования к составу и содержанию этих материалов.

Дополнительные требования относительно состава материалов ОВОС объектов со специфическими условиями строительства, а также при ликвидации последствий аварий и катастроф, консервации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений определяются в отдельных ведомственных нормативных документах.

Нормы являются обязательными для органов государственного управления, конт­роля и экспертизы, местного и регионального самоуправления, предприятий, орга­низаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принад­лежности и физических лиц, которые осуществляют свою деятельность в границах Украины.

Основные термины и их определения приведены в приложении А.


^ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1 Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости пла­нируемой деятельности и обоснование экономических, технических, организационных, санитарных, государственно-правовых и других мероприятий по обеспечению безо­пасности окружающей среды.

1.2 Материалы ОВОС предоставляются в составе проектной документации упол­номоченным государственным органам для экспертной оценки и должны всесторонне характеризовать результаты оценки воздействий на природную, социальную, включая жизнедеятельность населения, и техногенную среду (далее - окружающую среду) и обосновывать допустимость планируемой деятельности.

1.3 Основными задачами ОВОС являются:

- общая характеристика существующего состояния территории района и площадки (трассы) строительства или их вариантов, где планируется осуществить планируемую деятельность;

- рассмотрение и оценка экологических, социальных и техногенных факторов, санитарно-эпидемической ситуации конкурентно-возможных альтернатив (в том числе технологических и территориальных) планируемой деятельности и обоснование преи­муществ выбранной альтернативы и варианта размещения;

- определение перечня возможных экологически опасных воздействий (далее -воздействий) и зон влияний планируемой деятельности на окружающую среду по вариантам размещения (если рекомендуется дальнейшее рассмотрение нескольких);

- определение масштабов и уровней воздействий планируемой деятельности на окружающую среду;

- прогноз изменений состояния окружающей среды соответственно перечню воз­действий;

ДБН А.2.2-1-2003 C.2

- определение комплекса мероприятий по предупреждению или ограничению опасных воздействий планируемой деятельности на окружающую среду, необходимых для соблюдения требований природоохранного и санитарного законодательств и дру­гих законодательных и нормативных документов, которые касаются безопасности окружающей среды;

- определение приемлемости ожидаемых остаточных воздействий на окружаю­щую среду, которые могут иметь место при условии реализации всех предусмотренных мероприятий;

- составление Заявления об экологических последствиях деятельности.

1.4 При разработке материалов ОВОС необходимо руководствоваться тре­бованиями действующего законодательства (приложение Б), стандарта Украины ДСТУ ISO-14001 -97, действующими государственными строительными, санитарными и противопожарными нормами, а также местными экологическими условиями и огра­ничениями.

1.5 Выполнение ОВОС и подготовка ее материалов, а также выполнение отдельных разделов на основании субподряда поручается организациям, которые имеют соот­ветствующую лицензию. Стоимость работ по ОВОС проводится в сводной смете от­дельной строкой.

1.6 Порядок выполнения и подготовки материалов ОВОС должен отвечать общей технологической схеме инвестиционного процесса строительства, приведенной в при­ложении в:

- заказчик определяет исполнителя ОВОС;

- заказчик и исполнитель ОВОС составляют, согласовывают и публикуют Заяв­ление о намерениях по форме, приведенной в приложении Г, с указанием перечня ожидаемых воздействий планируемой деятельности; проводят сбор и систематизацию имеющихся материалов о состоянии окружающей среды, среды жизнедеятельности населения и хозяйственной деятельности соответственно перечню воздействий; сос­тавляют задание на разработку материалов ОВОС по форме, приведенной в прило­жении Д, с обоснованием объемов работ в зависимости от опасности для окружающей среды планируемой деятельности, ее альтернативы (в том числе отказа от деятель­ности), вариантов размещения и состояния окружающей среды;

- исполнитель ОВОС выполняет работы в соответствии с заданием на разработку материалов ОВОС и пунктов 1.7-1.12 данных норм и по результатам этих работ готовит вместе с заказчиком Заявление об экологических последствиях деятельности;

- при выполнении ОВОС для видов деятельности и объектов, приведенных в при­ложении Е, заказчик или, по его поручению, исполнитель ОВОС через органы местной власти информирует население о планируемой деятельности, определяет место и порядок проведения общественных слушаний, открытых заседаний, собирает обра­щения граждан, осуществляет рассмотрение и учет замечаний и предложений;

- заказчик или, по его поручению, генпроектировщик подают материалы ОВОС в составе проектной документации на согласование и комплексную государственную экспертизу в соответствии с действующим законодательством.

1.7 Для видов деятельности и объектов, которые представляют повышенную эко­логическую опасность, приведенных в приложении Е, разработка материалов ОВОС выполняется в объеме соответственно разделу 2 данных Норм.

Для других видов деятельности и объектов, не приведенных в приложении Е, материалы ОВОС разрабатываются в сокращенном объеме, который определяется заказчиком и генпроектировщиком в каждом конкретном случае при составлении Заявления о намерениях, по согласованию с местными органами Минэкоресурсов и государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ Украины.
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.З
1.8 На основе выводов окончательного отчета ОВОС заказчик и исполнитель ОВОС составляют текст Заявления об экологических последствиях планируемой дея­тельности и обеспечивают его распространение в средствах массовой информации.

Окончательный отчет ОВОС, с учетом общественных интересов, в составе про­ектной документации подается заказчиком или генпроектировщиком на согласование и прохождение государственных экспертиз.

1.9 Учет общественных интересов осуществляется в соответствии с Законом Украины "О планировании и застройке территорий" и законодательных документов, приведенных в приложении В.

При этом заказчик планируемой деятельности обеспечивает:

- информирование в установленном порядке населения о проведении обсуждения планируемой деятельности;

- общественное обсуждение проекта (широта обсуждения должна определяться масштабами ожидаемых воздействий);

- предоставление проектных материалов представителям общественности в соот­ветствии с Заявлением о намерениях (приложение Г).

1.10 Материалы учета общественных интересов должны включать:

- сведения об опубликовании в средствах массовой информации Заявления о намерениях и проведении общественных слушаний;

- письменные и прочие документы обращения граждан;

- перечень материалов, представленных со стороны заказчика и исполнителя ОВОС на рассмотрение местного населения и общественных организаций, перечень вопросов и замечаний граждан, обоснованные ответы;

- обобщенные решения об учтенной части общественных предложений и обос­нование не учтенной их части;

- решение общественной экспертизы (если она проводилась). Корректирование материалов ОВОС по результатам общественных слушаний осу­ществляется по решению заказчика и генпроектировщика. Мотивы неучета тех или иных решений, при необходимости, передаются заинтересованной общественности.

1.11 При наличии воздействий планируемой деятельности на территории соп­редельных государств ОВОС выполняется с учетом требований Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, ратифицированной Украиной 19 марта 1999 года.

1.12 При составлении акта выбора и проекта отвода земельного участка для раз­мещения объекта проектирования, а также в случае уменьшения нормативной санитарно-защитной зоны материалы ОВОС предоставляются в объеме, достаточном для обоснования выводов при согласовании местоположения объекта органами госу­дарственного надзора, а также установления ограничений при использовании участка.

1.13 Материалы ОВОС разрабатываются на основании инженерно-экологических, санитарно-гигиенических, инженерно-технических изысканий и исследований на базе современных методик и технических средств.

Исходными данными для выполнения ОВОС являются все имеющиеся фондовые данные, которые характеризуют состояние окружающей среды на исследуемой тер­ритории, данные мониторинга, результаты инженерно-технических и других изысканий прошлых лет, картографические материалы и другая информация.

1.14 Отчетные материалы ОВОС должны по своему составу и содержанию быть достаточными для того, чтобы характеризовать:
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.4
- соблюдение требований нормативно-правовых документов органов государст­венной власти (Указы Президента, постановления и распоряжения Кабинета Минист­ров Украины и местных органов исполнительной власти);

- соблюдение положений действующих природоохранного, санитарного и градо­строительного законодательств;

- соответствие требованиям действующих нормативных документов (ДБН, ВБН, РБН, национальных стандартов) в части регламентации ими вопросов, связанных с природоохранными проблемами, использованием природных ресурсов, а также проб­лемами обеспечения безопасных условий жизнедеятельности человека и эксплуа­тационной надежности техногенных объектов;

- непревышение воздействия на окружающую среду относительно показателей, которые нормируются и лимитируются на момент проектирования объекта (ПДК, лимиты и др.);

- возникновение в окружающей среде опасных эндогенных и экзогенных геоло­гических процессов и других явлений ( загрязнение, зарастание водоемов и др.);

- соблюдение экологических, санитарно-эпидемиологических, инженерно-техни­ческих и местных функционально-планировочных ограничений;

- эффективность предложенных ресурсосберегающих, защитных, восстанови­тельных, компенсационных и охранных мероприятий.

^ 2 СТРУКТУРА И СОСТАВ РАЗДЕЛА ОВОС

2.1 Раздел ОВОС должен содержать такие подразделы:

- основания для проведения ОВОС;

- физико-географические особенности района и площадки (трассы) строительства объекта проектирования;

- общая характеристика объекта проектирования;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую природную среду;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую социальную среду;

- оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую техногенную среду;

- комплексные мероприятия по обеспечению нормативного состояния окружаю­щей среды и его безопасности;

- оценка воздействий на окружающую среду при строительстве;


^ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОВОС


2.2 В состав материалов подраздела включаются:

- сведения о документах, которые являются основанием для разработки мате­риалов ОВОС в составе инвестиционной программы или проекта строительства;

- перечень источников потенциального воздействия планируемой деятельности на окружающую среду с учетом его альтернативных вариантов;

- краткая характеристика видов воздействий планируемой деятельности на ок­ружающую среду и их перечень, определенный в "Заявлении о намерениях" или на других этапах выполнения ОВОС;

- перечень экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и градостроительных ограничений;

- данные относительно отношения общественности и других заинтересованных сторон к планируемой деятельности и связанных с нею проблем, которые требуют решения;

- перечень использованных нормативно-методических документов;
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.5

- описание методов прогнозирования динамики показателей окружающей среды и обоснование расчетных периодов прогноза;

- данные о структурных подразделениях исполнителя и перечень субподрядных организаций и специалистов, которые выполняли ОВОС (если не приводились во

введении);

- перечень и краткий анализ предшествующих согласований и экспертиз, включая и общественную экспертизу (если она проводилась);

- перечень источников информации, использованных при разработке материалов ОВОС.


^ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ (ТРАССЫ) РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.3 Подраздел содержит краткое описание физико-географических условий, рель­ефа местности, данные о наличии объектов природно-заповедного фонда, обобщен­ную характеристику флоры и фауны в объеме, необходимом для экологических, санитарно-эпидемиологических, социальных и экономических оценок на региональном и местном уровнях, характеристику распределения всех отрицательных факторов в зоне воздействий планируемой деятельности, а также соответствующие картографические материалы, ситуационные схемы и др.


^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.4 В состав материалов подраздела включаются:

- общая характеристика планируемой деятельности и ее альтернативы;

- соответствие планируемой деятельности градостроительной документации;

- наличие положительных экологических, санитарно-эпидемиологических, соци­альных и экономических аспектов реализации планируемой деятельности.


2.5. Краткая характеристика планируемой деятельности включает:

- рассмотрение вариантов размещения планируемой деятельности (в том числе альтернативы отказа от деятельности), а также вариантов технологических процессов, если они предусматриваются заданием на проектирование;

- данные о размерах строительных площадок, площади занятых земельных угодий;

- краткую характеристику производства, классы его опасности и продукции, кото­рая вырабатывается;

- данные о сырьевых, земельных, водных, энергетических и прочих ресурсах, которые потребляются;

- описание технологического процесса планируемой деятельности с указанием всех факторов воздействия на окружающую среду и технических решений, направ­ленных на устранение или уменьшение вредных выбросов, сбросов, утечек, излучений в окружающую среду, по сравнению с наилучшими отечественными и заграничными аналогами;

- описание инженерных сетей и коммуникаций, схем сбора, очистки и удаления вредных веществ;

- проектные данные о расчетных объемах всех видов газообразных, жидких, твер­дых отходов производства и твердых бытовых отходов, а также проектные решения относительно экологической и санитарной безопасности при утилизации или деструк­ции как на объекте, который проектируется, так и при передаче их на другие пред­приятия для дальнейшего использования и обработки;

- оценку возможности возникновения и развития аварийных ситуаций;

- перечень и характеристику потенциальных источников воздействия на окружа­ющую среду;
^ ДБН А.2.2-1-2003 С. 6

- перечень потенциальных объектов воздействий и возможные границы зоны влия­ния на периоды строительства и эксплуатации объекта планируемой деятельности.


2.6 Источники воздействий на окружающую среду указываются на генплане и ситуационных схемах.


^ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

Общие требования

2.7 При оценке воздействий на окружающую природную среду выделяются сле­дующие ее компоненты:

- климат и микроклимат;

- воздушная среда;

- геологическая среда;

- водная среда;

- почвы;

- растительный и животный мир, заповедные объекты.


2.8 Рассматриваются только те компоненты и объекты окружающей природной среды, на которые воздействует планируемая деятельность, а также те, современное состояние которых не отвечает нормативным. Среди факторов воздействия на окружа­ющую среду следует рассматривать пространственные, энергетические, химические, физические и др.

Дополнительно рассматриваются воздействия, связанные с чрезвычайными си­туациями такими, как природно-очаговые заболевания, геохимические аномалии, сти­хийные бедствия, аварии и др.


2.9 Для каждого компонента окружающей природной среды, который рассмат­ривается, приводятся:

- обоснование необходимости оценки его характеристик;

- перечень воздействий (включая опосредствованные), которые ранжируются по масштабу и значимости последствий, и их характеристика, которая включат качест­венные и количественные параметры, степень опасности;

- обоснование границ зон воздействий планируемой деятельности, данные от­носительно санитарно-защитных зон и разрывов;

- характеристика ретроспективного, современного и прогнозного состояний и их оценка относительно фоновых и нормативных показателей с учетом возможных ава­рийных ситуаций;

- обоснование мероприятий по предупреждению или ограничению негативных воздействий, оценка их эффективности и характеристика остаточных воздействий;

- анализ ограничений строительства объектов планируемой деятельности по усло­виям окружающей природной среды;

- объем необходимой инженерной подготовки территории.


2.10. Результаты анализа и оценки изменений состояния компонентов природной среды отображаются на картографическом материале, ситуационной схеме и ген­плане. Эти данные являются также исходными данными для последующих оценок возможных изменений состояния техногенной среды и жизнедеятельности населения.


Климат и микроклимат

2.11 В состав материалов подраздела включаются:

- краткая характеристика климатической зоны размещения планируемой дея­тельности;

ДБН А.2.2-1-2003 C.7

- основные количественные характеристики текущих и многолетних климатических

данных;

- оценка ожидаемых изменений микроклимата в случае активных и масштабных воздействий планируемой деятельности (значительное выделение инертных газов, теплоты, влаги и др.);

- оценка влияния климатических условий, неблагоприятных для рассеяния заг­рязняющих веществ в атмосферном воздухе;

- возможности возникновения микроклиматических условий, благоприятных для распространения вредных видов фауны и флоры;

- особенности климатических условий, которые благоприятствуют росту интен­сивности воздействий планируемой деятельности на окружающую среду.

2.12 При необходимости предусматриваются мероприятия по предупреждению отрицательных воздействий планируемой деятельности на климат и микроклимат, а также связанных с ними неблагоприятных изменений в окружающей среде.

Воздушная среда

2.13 Подлежат анализу воздействия приоритетных и специфических загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах объектов планируемой деятельности с учетом фоновых концентраций в границах зон воздействия этих объектов.

2.14 В состав материалов подраздела включаются:

- характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, схе­ма их размещения, расчеты массы выбросов со ссылкой на использованные методики;

- результаты расчетов приземных концентраций со ссылкой на использованные программные средства;

- данные фонового загрязнения атмосферы в районе размещения проектируе­мого объекта (данные натурных наблюдений на стационарных постах, подфакельних исследований, расчетные и т. п.);

- оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого проектируе­мым объектом, а также с учетом фонового уровня загрязнения по гигиеническим нормативам (предельно допустимым концентрациям - ПДК, группам суммации, комп­лексным показателям и критериям опасности);

- прогнозные, на расчетный период, фоновые концентрации примесей без учета влияния планируемой деятельности и прогнозные на расчетный период уровни заг­рязнения атмосферного воздуха с учетом прогнозного фона и влияния планированной деятельности;

- оценка загрязнения атмосферного воздуха при неблагоприятных метеороло­гических условиях (НМУ) и соответствующие метео-экологические ограничения вели­чин максимальных разовых выбросов;

- оценка загрязнения при возможных аварийных ситуациях;

- обоснование уровней допустимых выбросов и мероприятий по предупрежде-нию или уменьшению образования и выделения веществ, загрязняющих атмосфер-ный воздух;

- предложения по определению размера санитарно-защитной зоны на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха от объекта планируемой деятельности;

- организация мониторинга состояния атмосферного воздуха, методы и средства контроля.

2.15 Подлежат анализу характеристики шума от объекта планируемой дея­тельности:

- данные натурных измерений существующего фонового уровня шума (если они имели место);

ДБН А.2.2-1-2003 C.8


- расчетные уровни шума от объекта планируемой деятельности;

- обоснование мероприятий по уменьшению шума источников;

- обоснование требований к шумозащитным мероприятиям.


2.16 Приводится анализ воздействий тепловых выбросов, ультразвука, электро­магнитных и ионизирующих излучений и обосновываются мероприятия по их пре­дупреждению или уменьшению.

Геологическая среда

2.17 Приводится общая характеристика основных элементов геологического, структурно-тектонического строения, геоморфологических особенностей и ландшаф­тов, анализ существующих и прогнозируемых отрицательных эндогенных и экзогенных процессов и явлений природного и техногенного происхождения (тектонических, сей­смических, геодинамических, оползневых, селевых, карстовых, изменений напряжен­ного состояния и свойств массивов пород, деформации земной поверхности и др.) с учетом воздействия планируемой деятельности.

Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению развития опасных геологических процессов и явлений.


Водная среда

2.18 Подлежат анализу нарушения гидрологических и гидрогеологических пара­метров водных объектов и территорий в зонах влияния планируемой деятельности, воздействия на поверхностные и подземные воды приоритетных и специфических загрязняющих веществ, которые поступают в водную среду при сбросах сточных вод и фильтрационных утечках.

Результаты анализа должны отображать распределение оцениваемых показателей по акватории и территории, в контрольных створах, учитывать воздействия, которые суммируются, обосновывать санитарные попуски, допустимые сбросы и фильтрационные утечки.

2.19 В материалах, которые характеризуют поверхностные воды, кратко приво­дятся общие сведения о водных объектах, основные данные относительно их во­досборных бассейнов и хозяйственного использования, наличие пунктов наблюдений за их состоянием. При оценке воздействий планируемой деятельности на состояние поверхностных вод и основных сообществ водных организмов рассматриваются:

- морфометрические, гидродинамические и водно-балансовые параметры;

- качество вод, включая физические, химические, санитарно-гигиенические, ток­сикологические, паразитологические, радиоэкологические характеристики;

- биологические характеристики, включая видовой состав, численность, биомассу и биопродуктивность основных гидробионтов, биопомехи их существования и др.

Отдельно приводятся материалы относительно качества воды в местах водополь­зования, отдыха, спорта и т.д.

2.20 Оценка воздействий на морскую среду (включая лиманы, устья рек) объектов морехозяйственного комплекса выполняется с учетом режима деятельности в приб­режной зоне, возможного разрушения берегов, образования наносов, а также обес­печения инженерной защиты прибрежных территорий, строительства инженерных сооружений и др.

2.21 Материалы, которые характеризуют подземные воды, включают общие све­дения о бассейне подземных вод, мощности зоны активного водообмена, развитии горизонтов подземных вод, данные их хозяйственного использования, перечень и описание пунктов гидрогеологических наблюдений, результаты которых использованы в материалах ОВОС.
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.9
Оценка воздействий планируемой деятельности на подземные воды выполняется для грунтовых вод и водоносных горизонтов, используемых для питьевых, хозяйст­венных, лечебных и других целей. При оценке воздействий рассматриваются:

- морфометрические, гидродинамические, фильтрационные и водно-балансовые параметры;

- качество вод, включая физические, химические, санитарно-гигиенические и дру­гие характеристики в соответствии с действующим законодательством;

- условия естественной защищенности.

Отдельно приводятся материалы относительно качества воды в местах питания водоносных горизонтов и водозабора.

2.22 Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению пос­тупления в водную среду загрязняющих веществ, нарушения гидродинамического режима, истощения поверхностных и подземных водных ресурсов, ухудшения сос­тояния вод и деградации сообществ водных организмов. Расчетные варианты должны охватывать наименее благоприятные периоды и возможные аварийные ситуации.

Почвы

2.23 Подлежат анализу воздействия планируемой деятельности на почвы с учетом особенностей землепользования, наличия площадей ценных сельскохозяйственных угодий, химического, биологического и радиоактивного загрязнения, вибрации, возник­новения опасных инженерно-геологических процессов и явлений, других факторов, которые отрицательно влияют на состояние почв.

При оценке воздействий планируемой деятельности на состояние почв учиты­ваются генетические виды почв, характеристики их гумусового состава, механические и водно-физические свойства, ландшафтно-геохимические барьеры (накопление и миграция веществ), плодородие, степень развития процессов деградации почв и др.

2.24 Обосновываются мероприятия по предупреждению или уменьшению отри­цательных воздействий на почвы и снижения их плодородия, рекультивации земель, которые временно изымаются из землепользования, отработанных карьеров, других нарушенных земель, а также проведению работ по улучшению качества малопро­дуктивных земель.

Растительный и животный мир, заповедные объекты

2.25 Приводится краткая характеристика доминирующих экосистем, флоры и фауны и др.

Исходные данные для характеристики состояния и оценки изменений раститель­ного и животного мира формируются на основании фондовых данных и материалов натурных исследований.

2.26 Подлежат анализу воздействия на растительный и животный мир только тех загрязняющих веществ, которые поступают в окружающую среду в результате пла­нируемой деятельности.

Оценивается опосредствованное влияние на флору и фауну техногенных изме­нений климата и микроклимата, водного режима, почвенного покрова, физических и биологических факторов.

2.27 Оцениваются изменения состава растительных сообществ и фауны, видового разнообразия, популяций доминирующих, ценных и охраняемых видов, их физио­логического состояния и продуктивности, устойчивости к болезням.

Обосновываются мероприятия по предотвращению истощения и деградации растительных группировок и фауны.

ДБН А.2.2-1-2003 С.10

2.28 Учитывается наличие в зонах воздействий планируемой деятельности объектов природно-заповедного фонда и территорий, перспективных для заповедности (резервируемых с этой целью), наземных, водных и воздушных путей миграции жи­вотных.

Обосновываются мероприятия, необходимые для обеспечения соблюдения ре­жима заповедных территорий.

2.29 Подается дендроплан озеленения территории, который включает сведения об озеленении и балансе снесенных и компенсационных насаждений согласно дейст­вующим градостроительным нормам.


^ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ


2.30 Приводится краткая современная и прогнозная характеристики основных со­циально-бытовых условий проживания местного населения в зоне воздействий пла­нируемой деятельности.

2.31 Характеристика населения включает информацию о его поло-возрастной структуре, занятости, миграции, численности, заболеваемости и потребностях. При этом определяется:

- характер и размещение прилегающей к объекту проектирования жилой и об­щественной застройки;

- наличие объектов социально-бытового, спортивно-оздоровительного, курортного и рекреационного назначения и т.п.;

- инженерное обустройство застройки (водоснабжение, канализация, теплоснаб­жение и другое).

2.32 Оцениваются положительные и отрицательные воздействия планируемой деятельности на социальные условия жизнедеятельности и удовлетворение потреб­ностей местного населения, в том числе его занятости.

2.33 Оцениваются воздействия планируемой деятельности на зоны рекреации и обосновываются мероприятия по их сохранению и рациональному использованию.

2.34 В случаях проектирования особо опасных промышленных объектов, которые могут неблагоприятно влиять на окружающую среду (I и II класса опасности по сани­тарной классификации "Государственных санитарных правил планирования и заст­ройки населенных пунктов. ДСП № 173-96), осуществляется оценка прогнозного воз­действия проектируемого объекта на состояние здоровья населения, проживающего на прилегающей территории.

2.35 Обосновываются мероприятия по предотвращению ухудшения условий жизнедеятельности местного населения и его здоровья при реализации объекта про­ектирования, в том числе рассматриваются компенсационные мероприятия.


^ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ТЕХНОГЕННУЮ СРЕДУ

2.36 Оцениваются воздействия планируемой деятельности на промышленные, жилищно-гражданские объекты, памятники архитектуры, истории и культуры (как объекты застройки), наземные и подземные сооружения и другие элементы техно-генной среды, которые находятся в зоне влияния планируемой деятельности. Обос­новываются мероприятия по обеспечению их эксплуатационной надежности и сох­ранности.

2.37 Определяются объекты окружающей техногенной среды, которые могут от­рицательно воздействовать на планируемую деятельность, виды этих воздействий, способы и средства их ликвидации.
^ ДБН А.2.2-1-2003 С.11

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОРМАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.38 Подраздел содержит результаты обобщения мероприятий по обеспечению нормативного состояния окружающей среды, рассмотренных в 2.12, 2.14, 2.15-2.17, 2.20, 2.22, 2.24, 2.27-2.37, а также данные относительно обращения со всеми отходами, которые образуются при осуществлении планируемой деятельности.

2.39 Приводится перечень и краткая характеристика проектных решений, комплекс которых включает:

- ресурсосберегающие мероприятия - сохранение и рациональное использование земельных, водных, энергетических, топливных ресурсов, повторное их использование и др.;

- защитные мероприятия - устройство защитных сооружений (дренажи, экраны, завесы и др.), включая технологические мероприятия (использование экологически чистых и безотходных технологий, очистка, экологически безопасное обращение с отходами и др.), планировочные мероприятия (функциональное зонирование, орга­низация санитарно-защитных зон, озеленение и др.), устранение сверхнормативных воздействий;

- восстановительные мероприятия - техническая и биологическая рекультивация, нормализация состояния отдельных компонентов окружающей среды и т.п.;

- компенсационные мероприятия - компенсация неустранимого ущерба от пла­нируемой деятельности путем проведения мероприятий по равноценному улучшению состояния природной, социальной и техногенной среды в другом месте и/или в другое время, денежное возмещение убытков;

- охранные мероприятия - мониторинг территории зон влияния планируемой дея­тельности, система оповещения населения.


2.40 Приводятся, при возможности, результаты расчетов определения экономи­ческой эффективности осуществления природоохранных мероприятий.

2.41 Оцениваются ограничения строительства объектов планируемой деятель­ности по условиям окружающей природной, социальной и техногенной среды и объем инженерной подготовки территории, необходимый для соблюдения условий безопас­ности окружающей среды.

2.42 К материалам оценки воздействий на окружающую среду отходов произ­водства планируемой деятельности относятся:

- проектные данные об объемах всех видов газообразных, жидких и твердых отходов производства и твердых бытовых отходов;

- сведения о запроектированных технологических решениях относительно умень­шения объемов отходов, которые образуются;

- сведения о мероприятиях по утилизации отходов непосредственно на предприятии;

- данные относительно обращения с отходами, которые вывозятся за пределы предприятия.

2.43 Выполняется комплексная оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую среду при условии реализации комплекса мероприятий по обеспечению нормативного состояния окружающей среды, с учетом предшествующих оценок, при­веденных в других подразделах.

2.44 Определяется степень экологического риска планируемой деятельности и воздействий на условия жизнедеятельности человека.

2.45 Оценка риска планируемой деятельности относительно природной, социаль­ной и техногенной среды включает:

ДБН А.2.2-1-2003 C.I 2


- анализ риска кризисных изменений состояния природных комплексов и условий жизнедеятельности человека;

- анализ известных аварий и их частоты по отраслевой принадлежности объектов планируемой деятельности;

- анализ основных причин возникновения аварий;

- анализ условий возникновения и развития аварий, в том числе: определение типичных вариантов возможных аварий, оценку количества опасных веществ, при­сутствующих в зоне аварии;

- расчет вероятных зон действия угрожающих факторов на здоровье человека, животный и растительный мир, оценку вероятного количества потерпевших, оценку возможного ущерба;

- описание технических решений по предотвращению развития аварий и лока­лизации выбросов опасных веществ, обеспечение пожарной и взрывобезопасности;

- описание систем контроля и автоматического регулирования, блокирования, сигнализации и других средств предотвращения аварий.

2.46 Обосновывается оптимальность принятого комплекса проектных решений исходя из требований экологического и санитарного законодательства и обеспечение эксплуатационной надежности объектов окружающей техногенной среды.

2.47 Приводится перечень и характеристика остаточных воздействий и обосно­вывается их допустимость при строительстве и эксплуатации объектов планируемой деятельности.

2.48 Если невозможно достичь гигиеничных и экологических нормативов качест­ва окружающей среды на территориях с повышенным уровнем ее загрязнения, то проектирование объектов строительства, которые являются источниками дополни­тельного загрязнения, не разрешается.


^ 3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ


3.1 Выполняется в составе материалов раздела проекта организации строи­тельства (ПОС) и включает мероприятия по:

- защите воздушной среды и борьбе с шумом и другими отрицательными физи­ческими воздействиями;

- охране поверхностных и подземных вод;

- охране почв;

- охране растительного и животного мира, заповедных объектов;

- охране условий жизнедеятельности человека;

- охране памятников истории и культуры;

- охране окружающих объектов техногенной среды.


3.2 Выполняется комплексный анализ состояния строительной площадки (трассы) и устанавливаются требования к:

- размещению подъездных дорог и стоянок автотранспорта;

- подъемно-транспортным механизмам, строительному оснащению, электропри­борам, инструментам и т.п.;

- инженерному обустройству бытовых помещений и складских объектов;

- вывозу или утилизации строительных отходов и рекультивации земель после завершения строительной деятельности;

- выбору оптимальных технологических решений, снижающих отрицательное воз­действие строительства на окружающую среду до нормативного уровня.

3.3 В материалах раздела ПОС отображается оценка воздействия объекта строи­тельства на природные объекты, на среду жизнедеятельности человека и
^ ДБН А.2.2-1-2003 С. 13

окружающие здания и сооружения, а также намеченные санитарные мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, которое проживает в зоне строительства.


^ 4 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


4.1 Заявление об экологических последствиях деятельности является юридическим документом относительно сути этих последствий и гарантий выполнения природо­охранных мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды на весь период осуществления планируемой деятельности, составляется заказчиком и генпроектировщиком или по их поручению исполнителем ОВОС и представляет резюме материалов ОВОС, где должны быть отображены:

- данные о планируемой деятельности, цели и путях ее осуществления;

- существенные факторы, которые влияют или могут влиять на состояние окру­жающей природной среды с учетом возможности возникновения чрезвычайных эко­логических ситуаций;

- количественные и качественные показатели оценки уровней экологического риска и безопасности для жизнедеятельности населения планируемой деятельности, а также мероприятия, гарантирующие осуществление деятельности соответственно эко­логическим стандартам и нормативам;

- перечень остаточных воздействий;

- принятые меры по информированию общественности о планируемой деятель­ности, цель и пути ее реализации;

- обязательство заказчика относительно осуществления проектных решений в соответствии с нормами и правилами охраны окружающей среды и требованиями экологической безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации объекта планируемой деятельности.

4.2. Заявление об экологических последствиях деятельности составляется в крат­кой форме, содержит только итоговые результаты ОВОС и необходимые комментарии.

4.3. Заявление об экологических последствиях деятельности подписывается заказ­чиком и генеральным проектировщиком, копии, в том числе на магнитных носителях, подаются для дальнейшего контроля в местные органы власти.


^ 5 ТРЕБОВАНИЯ К ОВОС В СХЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

СТРОИТЕЛЬСТВА


5.1 Основной объем работ по ОВОС, как правило, выполняется на стадии тех­нико-экономического обоснования инвестиций (ТЭО инвестиций) или эскизного про­екта (ЭП) и уточняется в случае изменения принятых решений в проекте (рабочем проекте), в частности, при изменении технологического процесса, мощности пред­приятия (объекта), а также выделении новых пусковых комплексов и др. Отсутствие изменений в проекте (рабочем проекте) по сравнению с ТЭО инвестиций или ЭП удостоверяется подписью заказчика и главного инженера проекта.

5.2 На стадии проект (рабочий проект) подготовка материалов ОВОС в полном объеме выполняется только в тех случаях, если эти материалы не готовились на предыдущих стадиях.

5.3 После ввода объекта проектирования в эксплуатацию и достижения проектной мощности выполняется, при необходимости, оценка эффективности принятого комп­лекса охранных и защитных мероприятий и корректирование материалов ОВНС. В последующем послепроектный анализ выполняется по инициативе администрации объекта эксплуатации или органов государственного надзора.

ДБН А.2.2-1-2003 С.14

Приложение А (обязательное)

^ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


ТерминыОпределение


Оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС)

Определение масштабов и уровней воздействий планируемой дея­тельности на окружающую среду, мероприятий по предотвращению или уменьшению этих воздействий, приемлемости проектных решений с точки зрения безопасности окружающей среды

Окружающая среда

Совокупность природных, социальных (включая среду жизнедея­тельности человека) и техногенных условий существования человеческого общества

Окружающая природная среда

Совокупность природных факторов и объектов окружающей среды, которые имеют природное происхождение или развитие

Окружающая социальная среда

Совокупность социально-бытовых условий жизнедеятельности населения, социально-экономических отношений между людьми, группами людей, а также между ними и создаваемыми ими материальными и духовными ценностями

Среда жизне­деятельности человека

Окружающая среда территории населенных пунктов, курортных и рекреационных зон, водные объекты, предназначенные для хозяйст­венно-питьевого и рекреационного использования, земли сельхозугодий

Окружающая техногенная среда

Искусственно созданная часть окружающей среды, которая состоит из технических и природных элементов

Объекты воздействия (реципиенты)

Объекты и компоненты окружающей среды ли их отдельные элементы, на которые осуществляется воздействие планируемой деятельности


Источники воздействия

Техногенные и природные объекты (или их составные части), процессы и явления, которые воздействуют на окружающую среду

Воздействие


Привнесение в окружающую среду или изъятие из нее любой материальной субстанции или другие действия, вызывающие изменения ее состояния

Воздействие нормативное

Воздействие на окружающую среду, которое осуществляется в допустимых границах и не вызывает сверхнормативных изменений

Состояние нормативное

Состояние территории (акватории), при котором количественные и качественные характеристики компонентов окружающей среды отвечают существующим нормам и требованиям

Фон прогно­зируемый

Прогнозная оценка состояния окружающей среды на расчетный период с учетом изменений инфраструктуры территории, но без учета планируемой деятельности

Состояние прогно­зируемое

Прогнозная оценка состояния окружающей среды на расчетный период с учетом изменений инфраструктуры территории и реализации планируемой деятельности

Риск


Степень вероятности определенного отрицательного воздействия на окружающую среду, которое может состояться в определенное время или при определенных обстоятельствах от планируемой деятельности^ ДБН А.2.2-1-2003 С. 15
Приложение Б

(справочное)

ЗАКОНЫ И КОДЕКСЫ УКРАИНЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ
И СОГЛАШЕНИЯ, РАТИФИЦИРОВАННЫЕ УКРАИНОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


^ ПРИРОДНАЯ СРЕДА

Законы Украины:

Об охране окружающей среды от 25.06.1991 г. № 1264

Об охране атмосферного воздуха от 16.10.1992 г. № 2707

Об охране земель от 19.06.2003 г. № 0962

О природно-заповедном фонде Украины от 16.06.1992 г. № 2456

О растительном мире от 09.04.1999 г. № 0591

О животном мире от 03.03.1993 г. № 3041

и от 13.12.2001 г. № 2894

Об экологической экспертизе от 09.02.1995 г. № 0045

О защите растений от 14.10.1998 г. № 0180

О зоне чрезвычайной экологической ситуации от 13.07.2000 г. № 1908

Об Общегосударственной программе формирования

национальной экологической сети Украины на

2000-2015 годы от 21.09.2000 г. № 1989

Кодексы Украины:

Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-ІV

Земельный кодекс Украины от 25.10.2001 г. № 2768-14

Водный кодекс Украины от 06.06.1995 г. № 213/95

Воздушный кодекс Украины от 04.05.1993 г. № 3167-12

Кодекс Украины о недрах от 27.07.1994 г. № 132/94

Лесной кодекс Украины от 21.01.1994 г. № 3852-12

Международные конвенции и соглашения:

Конвенция об охране дикой флоры и фауны и

природных сред обитания в Европе от 29.10.1996 г. № 436/96

Конвенция о биологическом многообразии от 29.11.1994 г. № 257/94

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих

международное значение, главным образом

как среды обитания водоплавающих птиц от 29.10.1996 г. № 437/96

Конвенция о присоединении озер от 01.07.1999 г. № 801-14

Рамочная конвенция Организации Объединенных

Наций об изменении климата от 29.10.1996 г. № 435/96

Картахенский протокол о биобезопасности к от 12.09.2002 г. № 152-ІV

Конвенции о биологическом многообразии


^ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Законы Украины:

Основы законодательства Украины об охране

здоровья от 19.11.1992 г. № 2801

Об обеспечении санитарного и эпидемического

благополучия населения от 24.02.1994 г. № 4004

О местном самоуправлении в Украине от 21.05.1997 г. № 280/97

Об объединениях граждан от 16.06.1992 г. № 2460-12


ДБН А.2.2-1-2003 С. 16


Окончание приложения Б


О собственности от 07.02.1991 г. № 0697

О предпринимательстве от 07.02.1991 г. № 0698

Об обращении граждан от 02.10.1996 г. № 393/96

Об информации от 02.10.1992 г. № 2657

О государственной тайне от 21.01.1994 г. № 3855-12

Международные конвенции и соглашения:

Конвенция о доступе к информации, участии

общественности в процессе принятия решений и

доступ к правосудию по вопросам, относящимся к

окружающей среде от 06.07.1999 г. № 832-14

^ ТЕХНОГЕННАЯ СРЕДА

Законы Украины:

Об основах градостроительста от 16.11.1992 г. № 2780

О землеустройстве от 22.05.2003 г. № 0858

Об использовании земель обороны от 27.11.2003 г. № 1345

О мелиорации земель от 14.01.2000 г. № 1389

О пестицидах и агрохимикатах от 02.03.1995 г. № 0086

Об отходах от 05.03.1998 г. № 0187

О металлоломе от 05.05.1999 г. № 0619-ХІV

Об объектах повышенной опасности от 18.01.2001 г. № 2245

О пожарной безопасности от 17.12.1993 г. № 3745

О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций техногенного и природного характера от 08.06.2000 г. № 1809-ІІІ

Об использовании ядерной энергии и радиоактивной от 08.02.1995 г. № 0039

безопасности

Об обращении с радиоактивными отходами от 30.06.1995 г. № 0255

Об Общегосударственной программе обращения с

токсичными отходами от 14.09.2000 г. № 1947

Об изъятии из обращения, переработке, утилизации,

уничтожении или дальнейшем использовании

некачественной и опасной продукции от 14.01.2000 г. № 1393

О внесении изменений в некоторые законодательные

акты Украины относительно отходов от 07.03.2002 г. № 3073

Международные конвенции и соглашения:

Конвенция о запрещении разработки, производства,

накопления, применения химического оружия и о его

уничтожении от 16.10.1996 г. № 187

Соглашение о сотрудничестве в области изучения,

разведывания и использования минерально-

сырьевых ресурсов от 16.01.1998 г. № 38/98

Конвенция об оценке воздействия на окружающую

среду в трансграничном контексте от 19.03.1999 г. № 534-14

Конвенция о ядерной безопасности от 17.12.1997 г. № 736/97

Объединенная конвенция о безопасности обращения

с отработанным топливом и о безопасности

обращения с радиоактивными отходам от 30.04.2000 г. № 1688-ІІІ


4095265191726386.html
4095368348789354.html
4095465440792120.html
4095548283924319.html
4095731682949874.html